Category Archives: Kadın hakları

Erkek Hocalardan Ders Alınır Mı ?

Erkek hocalardan ders alınır mı? caiz midir Bilindiği gibi, herkes için farz-ı ayn olan ilimler olduğu gibi, farz-ı kifaye olan ilimler de vardır. Kadın olsun erkek olsun, ken­dileri için farz-ı ayn olan ilimleri öğrenmek zorundadırlar. Ancak meşru bir işi yine meşru bir yolla yapmak da zorunludur. Buna göre halvet olmamak, şer’î tesettüre riayet etmek, kalplerde… Read More »

Eski Hindistan’da Kadın Olmak

Eski Hint hukukuna göre kadın; evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiç­bir hakka sahip değildi. Kadın, murdar temayüllere, zayıf bir karaktere ve kötü bir ahlâka sahip olduğundan onu, çocukluğunda babasına, gençliğinde kocası­na, kocasının vefatından sonra da oğluna veya kocasının akrabalarından bir er­keğe bağlı olmaya mecbur kılınmıştır. Kadın, Hintlilerin kutsal kitapları olan Vedalarda kasırgadan, ölümden, ze­hirden ve… Read More »

Batı Medeniyetinde Kadın

Batı medeniyetinde kadın ile ilgili ”İnsan Bu Meçhul” isimli kitabın yazarı, meşhur Fransız bilim adamı Alexis Carrel şöyle der: “Medeniyetimize tavır veren şey, hem geri zekâlılık, hem de caniliktir. Kriz, bizzat medeniyetin yapısından ileri geliyor. Çünkü hem demokratik, hem de marksist ideoloji sistemleri, insanı tam realitesi ile kavrayamıyorlar. Modern endüstri, bir kişinin veya birkaç kişilik… Read More »

Kadınların İlim Öğrenmesi

Kadın Halleri, Fıkıh ilmi’nin önemli bir kısmını teşkil eder. Kadınların ilim öğrenmesi bu yüzden çok önemlidir.Temizlik, gusül, abdest, oruç, namaz v.s. gibi birçok önemli mesele vardır. Bu meseleler Fıkhın bilinmesi Farz-ı Ayın olan konularındandır Kadınların İlim öğrenmesi kadar bu meseleleri erkeklerin öğrenmesi de gerekir. Bu konuların öğrenilmesi utanma bahanesiyle ihmal edilemez. Eğer kadın bilmi­yorsa kocası, Kocası… Read More »

Yahudilikte Kadının Yeri

Yahudilikte kadının yeri şöyleydi ; Yahudi hukukunda ailede erkeğin hâkimiyeti mutlaktır. Yahudi kızları, ba­balarının evinde bile hizmetçi gibidirler. Baba, kızını dilediğinde satma hakkına sahiptir. Kızların, normalde miras hakkı yoktur. Ancak erkek kardeşleri bulun­mazsa, babalarının mirasından pay alabilirler. Erkek kardeşi olmaz da kız miras­tan pay alırsa, yabancı aileden biriyle evlenemez, kendine düşen miras payını ya­bancı aileye… Read More »

İslamda Kadın Erkek Eşit Midir?

İslamda kadın erkek eşit midir ? Dinimizde, Allah (cc)’a kulluk bakımından kadın ile erkeğin konumları bir­birinden farklı değildir. Bunların kadın veya erkek olarak birbirine karşı bir üs­tünlükleri yoktur. Her iki cins de İslâm’ın insana verdiği değerden eşit pay al­mışlar ve her ikisi de Allah (cc)’a kulluk etmek üzere yaratılmışlardır. Her iki cins de bu gayeye… Read More »

Kadın Tek Başına Yolculuk Edebilir Mi ?

Kadın tek başına yolculuk edebilir mi ? Kadın 90 kilometrelik bir mesafeye yolculuk yapabilir mi?” “Günümüzde hanımların şehirlerarası yolculukta tek başla­rına seyahat etmelerinde kilometre olarak ölçü nedir?” “Bir kadın tek başına şehir içinde taksiye binebilir mi?” Önce konuya esas teşkil eden hadisleri gözden geçirelim: Ebû Said el-Hudrî’nin rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle bu­yurmuştur: “Allah’a ve… Read More »

Mehir Nedir ?

Mehir Nedir ? Mehir kadına bir değerin ifadesi ve kritik bir dönemdeki sos­yal garantisi olarak verilen maldır. Mal ve paradan başka bir şeyle, Hanefî mezhebine göre mihir olmaz. Onlar Nisa 24. ayetinden bunu anlamışlardır. Mihirin en azını da on dirhemle sınırlamışlardır. Do­layısıyla boşama hakkını kadın mihir olarak değil ama ayrıca alabilir. Mihir kadının hakkı olduğu… Read More »

Kadına Selam Vermek Caiz Mi ?

Kadına selam vermek caiz midir ?  sorusunun açılımı namahrem bir erkek kadına selam verebilir midir. Kadına selam vermek caiz mi sorusunu bu açıklama doğrultusunda şöyle açıklayabiliriz; “Selam” Allah’ın (cc) isimlerinden biri olmakla, müslümanların birbirlerine verecekleri en güzel hediye ve yapacakları en iyi duadır. Selamı aramızda yaygınlaştırmamızı emreden ayet ve hadisler ka­dın erkek ayrımı yapmamışlardır. Yani… Read More »

Başlık Parası Caiz Mi ?

Başlık parası caiz midir ya da para yerine eşya almanın hükmü nedir? Başlık parası caiz mi sorusunun açık ve net cevabı şöyledir; başlık parası almak İslam’da rüşvet sayılmış, bir anlamıyla “mükerrem” olan in­sanı mal gibi satmak olarak görülmüş ve haram olduğu söylenmiştir. Ancak bunu nikâhın gereği olan “mehir’le karıştırmamak gerekir. “Mehir” bir garanti ve değer… Read More »