Category Archives: Dini Konular

“Kem (Kötü) Göze Evet, Kem Söze Hayır” Diyenler

Bugün bir erkek, kendi yakınlarından bir kadına kem söz söylenmesi­ne razı olmaz. Hatta, adamına göre, söylenen kem söz, sahibinin ölü­müne kadar varan tepkilere yol açabilir. Fakat ne gariptir ki, aynı hassa­siyet kem gözler için gösterilmez. Başkalarına güzel görünmek için tepe­den tırnağa süslenip sokağa çıkan bir genç kız ya da kadın, adetâ: “Ey ahâli! Bana bakın.… Read More »

Zinadan korunmak

Başta zinâ olmak üzere, cinsel haramdan korunmak, dünyada mûcizemsi olaylar sebep olacak bir amel olduğu gibi, Allah’ın gü­vencesine erdirecek bir yüce ameldir de. Allah’ın Resûlü bu gerçeği şöylece açıklar: “Yüce zatının rahmet gölgesinden başka güvencede kılıcı hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Günü’nde Allah (c.c) yedi sınıf insanı gölgesinde ba­rındıracaktır. Adaletli devlet başkanı (ve yönetici), Allah’a ibâdet… Read More »

Cinsel Eylem İktidarını Yoketmeye Kalkışmak Haramdır

“Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona gereği gibi uymadılar..” Yüce Rabbimizin lânetlediği, fakat insanları saptırıcı eylemler yapmasına onay verdiği Şeytan şöyle and içmişti: “Ben insanlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah’ın yarat­tığı varlıklardaki özgün yapıyı bozacak, asıl amacından saptıra­caklar..” Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ sûresinin anlamı sunulan bu 119. âyeti… Read More »

Hadımlaşmak

Erkeklik bezlerini çıkararak veya burarak cinsel eylem iktidarını ve dölleme gücünü gidermek olan hadımlaşma insanın kendi nefsi aleyhine işlediği bir zulümdür. İnsan, nefsine zulüm değil, adâlet icra zahid-sufi tipler, aslında kendi peygamberlerine ters düşmüş kişilerdir. Onların tavrını tasavvuf veya zühdün nitelikleri içinde göstermeye ve bu yoldan tasavvufu Hıristiyan mistisizminin bir uzantısı gibi kabul ettirmeye çalışan… Read More »

Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

Özel bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere İslâm Dîni helâl cinsel eylemleri ibâdet hayatının bir bölümü olarak sunmakta, cinsel hayat yoluyla da Allah’ın rızasına erişilebileceği şuûruna er­dirmektedir. İslâm, bununla da yetinmemekte, mü’minin cinsî münâsebete ibâ­det duygusu içinde başlamasını da öğretmekte ve öğütlemektedir. Bedenî doyum yanısıra rûhî tatmine erebilmesi için mü’mine öğretilen ve öğütlenen nedir? Öğretilip öğütlenen… Read More »

Erkeğin Kokulanması

Allah’ın Resûlü güzel koku kullandığı gibi, miı’min erkekleri de kullanmaya teşvik buyururdu. Cuma ve bayram namazlarına gelindiğinde ve böylesine toplu­luklara iştirak edildiğinde mü’min erkeklerin güzel kokular sürün­mesi Sünnet görevleridir. Erkekler güzel kokular sürünerek erkekler arasına girebilecekleri gibi, kadınların bulunduğu topluluklara da iştirak edebilirler. Güzel koku kullanımında erkekler için bir tek yasaklayıcı ölçü konulmuştur. İslâm, erkeklerin… Read More »

Amelli müslümanın cinsel arzuları artar

Evlilik içinde ve dışında cinsel duyguları ve eylemlerini disipline etmiş, göz ve kulak gibi organları cinsel haramlardan korumuş, böylece cinsel uyarıları alıcı gücünü muhâfaza etmiş, üstelik alkollü içki­lerden uzak durmuş, namaz, duâ ve zikirle de rûhî tatminin doru­ğuna çıkmış mü’min, pek tabiidir ki cinsel arzularını kuvvetlen­direcek ortamı oluşturmuş olur. Bu gerçeği kavrayamayacak bir insan düşünülemez.… Read More »

Cinsellik ve Cinsel Hayat Üzerine Islâm Gerçekliği

İslâm Dîni’nin hayat kurallarının koyucusu insanı yaratan Allah (c.c) olduğu için, İslâm Dîni ile insan arasında tam bir kaynaşma ve bütünleşme vardır. İslâm, insan üzerinde gerçekçidir. Bu gerçekçilik insanın cinselli­ğini de kuşatıcıdır. İnsan cinselliği üzerindeki İslâm gerçekçiliğinin ilk belirgin özelli­ği, insanın cinselliğinin bir hayat gerçeği olarak kabul olunmasıdır. Yüce Allah, insanı erkek ve dişi olarak… Read More »

Cinselliğe ilişkin Peygamberi Sünnet’i izlemek de ibâdettir

Yukarıda açıkladığımız üzere Allah’ın Resûlü’nün cinsel vasıflı buyruklarına itâat etmek de ibâdet olduğundan, fiilî ve sözlü sünneti izleyerek, cinsel ilişkide bulunmak da ibâdettir. Meselâ cinsel iliş­kiden önce: a- Besmele çekmek, b- Şeytan’dan Allah’a sığınmak, c- İyice seviştikten sonra ilişkiye başlamak, d- Eş (kadın) doyuma ulaşmadan ilişkiyi bitirmemek, e- Eşin onayını almadan rahmin dışına boşalmamak v.… Read More »

Eşle İlişki İbâdettir

Allah’ın ve Peygamberi’nin haram kıldıklarından kaçınmak farz­dır. Farzların yapılması için yapılması gerekenler de farz olduğun­dan, cinsel haramlardan korunmamıza yardımcı olacak girişimlerde bulunmak da farzdır. Farzların ifâsı ise Allah’a itâat olup ibâdettir. Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır. Eşle ilişkiye sevap verilir Sahâbî Ebû Zer (r.a) anlatıyor. Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu: “Sübhânallah” şeklindeki her bir tesbihde,… Read More »