İhvan Tesettür Giyim

Kadın Çorapsız Namaz Kılabilir Mi?

By | 3 Temmuz 2014

kadın çorapsız namaz kılabilir miAyet ve hadisleri Hanefî’lerin anlayışına göre kadının ellerinin ve yüzünün avret olmadığını, elleri ve yüzü açık namaz kılabileceğini fitne sözkonusu değilse böylece gezebileceğini başka yerlerde söyle­miştik. Ayaklara gelince:

Hanefî mezhebinde kadının ayaklarının (bacaklarının değil) av­retliği konusunda ihtilaf vardır. Kuran-ı Kerimin ifadesi ile kadınlar “Kendiliğinden açılan ziynet yerlerinden” ötürü sorumlu değildir­ler.[1] Ama ayak ziynet yeri midir? Ziynet yeri ise “Kendiliğinden açılan” kısma dahil midir? Bazılarına göre; istisna ziynet yerlerin- dendir, ayak ise ziynet yerlerinden değildir. Çünkü halhal takılan yer ayak değil bacaktır, bacağın avret olduğunda ise ihtilaf yoktur. Ayakta, yani aşık kemiklerinden aşağısında ziynet bulunmadığına ^ göre ayaklar istisna edilmemiş, yani avret olarak kalmış olur. Binae­naleyh, namazda da açık kalmaları caiz olmaz.[2]

Ebu Davûd ve daha başka kaynaklardaki bir hadis-i şerif de bu görüşü destekler “Ümmü Seleme Validemiz Rasulüllah’a sordu: Kadın, izan (etek ya da altlığı) yokken bir entari ve bir başörtü­sü ile namaz kılabilir mi? Buyurdular ki, entari ayaklarının üstü­nü örtecek kadar kuşatıcı ise kılabilir.”[3] Ancak Ebu Hanîfe’ye ve İmam Kerhî’ye göre kadının ayağı avret değildir.[4] Binaenaleyh, namazda aşık kemiklerinden aşağısının açık kalması namaza mani değildir. Hanefî fıkıh kitaplarının önemlilerinden olan Hidaye sahibi Mergînanî en doğru (esah) olan görüşün bu olduğunu söyler.[5]

“İhtiyar” sahibi Mavsılî de bu konuda iki rivayet olduğunu söyle­dikten sonra, sahih olan kadının ayağının namazda avret olmaması, dışarıda, yani yabancı erkeklere göre ise avret olmasıdır, der[6] Ancak bu ayırıma bir delil zikretmez.

Özetlersek; namaz kılarken kadının ayaklarının açık kalması namazına mani değildir. Sahih görüş budur. Çünkü ayak (aşık ke­miklerinden aşağısı) ya “göstermesinler” erminden istisna edilen “zahir ziynet” yani kendiliğinden açılan ziynet yerleri cümlesin- dendir, ya da kadının ayağını açmasında zaruret vardır.[7] Ancak kadınların hem namazda, hem namaz dışında ayaklarını kapatmala­rı, güzel ve cumhurun/fıkıhçılar çoğunluğunun görüşüne uygun bir davranış olur.

[1] Bkz. Kuran-ı Kerim, Nur Suresi 24/31

[2] İbrahim Halebî, Halebi Kebir 211

[3] Zeylaî, Nasburrâye 1/299 (Ebu Davûd, salat 83; Beyhakî 11/232; Hâkim, Müstedrek 1/250. Aynı yerde o hadis için, “Buhari’nin şartına uygundur”, der, Zehebî de onu destekler, ancak İbnü’I-Cevzî ve daha başkaları hadisin sıhhati hakkındaki şaibeleri zikrederler (Bkz. Zeylai, agk); Ayrıca Bkz. el-Menbecî, el-Lübab 1/241)

[4] Ekmeleddin el-Babertî, el-İnâye 1/259

[5] agk.

[6] Mavsılî, el-İhtiyar (İst.) 46

[7] İbrahim el-Halebî, agk.