İhvan Tesettür Giyim

El Halık İsmi Şerifi

By | 1 Temmuz 2014

El Halık ismi şerifi

El Halık ismi şerifi;

“Hâlifesin ki, mahlûkuna nihayet yok. Her şey senin kaza ve kaderinle meydana gelir. Sen kudretinle varlık­ları yaratansın.”

Size rızık veren Allah’tan başka bir Hâlık var mıdır?

Mevcudatı yoktan var eden kimdir?

Öldürüp dirilten o değil midir?

Yaratan, güzel bir suret veren, hep O’dur.

İmam Şafii Hazretleri, bir konuşmalarında arkadaşlarına şöyle dedi: “Yaratan yüce Rabbimi teşbih ederim. Şu gördüğünüz bir dut yaprağıdır; rengi bir, tadı bir, suyu bir. Kurt yer, ipek olur. Arı yer, bal olur. Koyun yer, bembeyaz süt olur. Geyik yer, misk olur. Tek gıdayı ye­dikleri halde muhtelif şeyler meydana getiren Halık’ı teşbih ve tenzih ederim.”

El Halık ismi şerifi;

Cafer b. Süleyman şöyle nakleder:

İhtiyar, çok fakir bir kadın gördüm. Ona:

-     Ne yiyip, ne içiyorsun? dedim. Bana şöyle dedi.

-     Bırak şu boş lafları. Benim sana ve kimseye ihtiya­cım yoktur. Sen Allah dostu İbrahim Halil’in:

“Beni yaratan O’dur. Doğru yolu gösteren O’dur. Yediren ve içiren O’dur. Hastalandığım zaman şifa ve­ren O’dur.” dediğini hiç duymadın mı?

Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurdular:

“Allah, kardeşim Nuh’a rahmet etsin. O’nun adı şükredendi. Lâkin zellesinden dolayı çok ağlıyordu. Cenab-ı Hakk şöyle vahyetti:

-     Ya Nuh! Daha ne kadar ağlayacaksın?

Bunun üzerine adı Nuh (ağlayan) olarak isimlendi.”

Peygamber Aleyhisselam’a: “Nuh Aleyhisselam’ın zellesi ne idi?” diye soruldu. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Bir gün kelb görmüş, içinden “ne çirkin” demişti. Bu­nun üzerine Cenab-ı Hakk ona:

-     Ya Nuh! Sen bundan daha güzelini yarat, buyurdu.

Ehl-i Sünnet’ten biri ile Mutezile’den biri kader hakkın­da münakaşa yapıyorlardı. “Fiilinin yaratıcısı kul” diyen Mutezile, oradaki ağaçtan elmaları toplayıp Ehl-i Sünnet’e sordu:

-       Bunları toplayan ben değil miyim?

-       Onları toplayan sen isen, haydi onları topladığın yerlerine teker teker koy.

Bunun üzerine Mutezile’nin sesi soluğu kesildi ve ce­vaptan aciz kaldı.

El Halık ismi şerifi