Monthly Archives: Temmuz 2014

Cinsel Eylem İktidarını Yoketmeye Kalkışmak Haramdır

“Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona gereği gibi uymadılar..” Yüce Rabbimizin lânetlediği, fakat insanları saptırıcı eylemler yapmasına onay verdiği Şeytan şöyle and içmişti: “Ben insanlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah’ın yarat­tığı varlıklardaki özgün yapıyı bozacak, asıl amacından saptıra­caklar..” Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ sûresinin anlamı sunulan bu 119. âyeti… Read More »

Hadımlaşmak

Erkeklik bezlerini çıkararak veya burarak cinsel eylem iktidarını ve dölleme gücünü gidermek olan hadımlaşma insanın kendi nefsi aleyhine işlediği bir zulümdür. İnsan, nefsine zulüm değil, adâlet icra zahid-sufi tipler, aslında kendi peygamberlerine ters düşmüş kişilerdir. Onların tavrını tasavvuf veya zühdün nitelikleri içinde göstermeye ve bu yoldan tasavvufu Hıristiyan mistisizminin bir uzantısı gibi kabul ettirmeye çalışan… Read More »

Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

Özel bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere İslâm Dîni helâl cinsel eylemleri ibâdet hayatının bir bölümü olarak sunmakta, cinsel hayat yoluyla da Allah’ın rızasına erişilebileceği şuûruna er­dirmektedir. İslâm, bununla da yetinmemekte, mü’minin cinsî münâsebete ibâ­det duygusu içinde başlamasını da öğretmekte ve öğütlemektedir. Bedenî doyum yanısıra rûhî tatmine erebilmesi için mü’mine öğretilen ve öğütlenen nedir? Öğretilip öğütlenen… Read More »

Kadın Adet Halinde De Kokulanmalıdır

Kadın, kocasına karşı cinsel câzibesini korumak ve artırmak için kokulanacağından, cinsel câzibesinin zayıfladığı âdet döneminde özellikle kokulanmalıdır. Âdet halinde cinsel ilişki haramsa da, sevişmek helâldir. Kaldı ki bu dönemde vücûda yayılan ve de hoş olmayan koku, olumsuz bir tesir de bırakabileceğinden, mutlaka giderilmelidir. Âdet döneminin sonunda kokulanmanın gereği ve özel bir şekli olduğuna da değinmekte… Read More »

Kadının Kokulanması

Allah’ın Resûlü’nün güzel koku kullanmayı teşvik buyuran ha­dîsleri, erkekleri olduğu gibi kadınları da muhâtap tutmaktadır. Ne var ki erkekler için câzibeli olarak yaratılmış bulunan kadınlar, güzel koku ile daha bir câzibeli olacakları için, onlara bazı kısıtlamalar geti­rilmiştir. a- Güzel koku kadınlar için bütünüyle câzibe unsuru olduğun­dan, mü’min kadının güzel koku sürünerek evinin dışına, yabancı erkeklerin… Read More »

Erkeğin Kokulanması

Allah’ın Resûlü güzel koku kullandığı gibi, miı’min erkekleri de kullanmaya teşvik buyururdu. Cuma ve bayram namazlarına gelindiğinde ve böylesine toplu­luklara iştirak edildiğinde mü’min erkeklerin güzel kokular sürün­mesi Sünnet görevleridir. Erkekler güzel kokular sürünerek erkekler arasına girebilecekleri gibi, kadınların bulunduğu topluluklara da iştirak edebilirler. Güzel koku kullanımında erkekler için bir tek yasaklayıcı ölçü konulmuştur. İslâm, erkeklerin… Read More »

Hoş Kokularla Kokulanmak

Şüslenme hoş kokuları içine alıyorsa da öneminden ötürü ayrı bir başlık altında incelemeyi gerekli görüyoruz. Cinsel tatmine ortam hazırlayan güzelliklerin başında şüphesiz güzel koku gelmektedir. Bütün tabîi güzellikler gibi güzel kokunun da insan üzerinde etkili olduğu, ilgi uyandırıp, sevgi ürettiği bir gerçektir. Yüce Allah tarafından güzel yaratılmış, güzele âşık kılınmış ve güzel amel yarışma çıkarılmış… Read More »

Süslenmek

Yüce Allah, A’raf Sûresi’nin yirmi altıncı âyetinde bizlere örtün­memiz ve güzelleşmemiz için giyinme duygusunu verdiğini, bu amaçla giysi yapılacak maddeler ihsan ettiğini açıklıyor. Bu açıklama, Rabbimizin iradesini de içerdiğinden, her mü’min örtünmek ve güzelleşmek için giyinmekle mükellefdir. Kur’ân çizgisinde Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: “Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi misvaklayınız. Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız. Zira… Read More »

Kadının Cinselliği

İslâm, kadın cinselliği üzerinde daha bir gerçekçidir. Onun cinsel duygularını varlığı gibi tabîi görür. Cinselliği utanma duygusu ile örtülü olduğu, bu sebeble arzularını gereğince açığa vuramayacağı için de, onun cinsel haklarını erkeğinkinden daha açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Şanı yüce olan Allah, kadını câzibeli yaratmış ve sevdirmiştir. Onun bütün organları cinsel bakımdan çekici ve… Read More »

Amelli müslümanın cinsel arzuları artar

Evlilik içinde ve dışında cinsel duyguları ve eylemlerini disipline etmiş, göz ve kulak gibi organları cinsel haramlardan korumuş, böylece cinsel uyarıları alıcı gücünü muhâfaza etmiş, üstelik alkollü içki­lerden uzak durmuş, namaz, duâ ve zikirle de rûhî tatminin doru­ğuna çıkmış mü’min, pek tabiidir ki cinsel arzularını kuvvetlen­direcek ortamı oluşturmuş olur. Bu gerçeği kavrayamayacak bir insan düşünülemez.… Read More »